Gugatan Perlawanan Partij Verzet atau Derden Verzet?

Perlu diketahui, yang dimaksud dengan partij verzet (perlawanan pihak) adalah perlawanan yang dilakukan oleh pihak tereksekusi terhadap sita eksekusi, sehingga dalam hal nantinya Pelawan merupakan pihak dalam perkara pokok yang dimintakan eksekusi tersebut. Partij Verzet diatur di dalam ketentuan Pasal 207 HIR/225 RBg. Adapun ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR adalah mengatur mengenai derden verzet